04 August 2014

शिक्षक व शाळांना नेहमी उपयोगी पडणारे प्रपत्र ( ms excel file ) डाउनलोड करा .

खालील प्रपत्र ( ms excel file ) डाउनलोड करून आपल्या शाळेचे कामकाज  पेपरलेस करा . 

1) शालेय पोषण आहार योजना प्रपत्र .( ms excel file ) डाउनलोड करा .
2) स्मार्ट स्कूल टीसी बोनाफाईड, निर्गम . जनरल रजिस्टर. ( ms excel file )  डाउनलोड करा .  
3) माझी समृद्ध शाळा अहवाल /प्रपत्र . ( ms excel file )  डाउनलोड करा . 
4) सातत्यपूर्ण सर्वकाष मूल्यमापन आराखडा /प्रपत्र ( ms excel file )  डाउनलोड करा . 
5) युनिकोड सॉफ्टवेअर डाउनलोड करा . 
6) QMT प्रपत्र ( ms excel file )  डाउनलोड करा . 
7) दैनिक टाचण ( ms excel file ) डाउनलोड करा . 
8) कुटुंब पंजिका ( ms excel file ) डाउनलोड करा . 
     
 वरील सर्व फाइल्सची  निर्मिती  "श्री हरके महेश शरणप्पा " (सहशिक्षक, कॅप्टन जोशी स्मारक विद्यालय, येणेगूर ता: उमरगा; जि :उस्मानाबाद मोबाइल :9975409161) यांनी अत्यंत मेहनतीने केली आहे. 
      श्री.  हरके सरांनी माझ्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन या सर्व फाइल्स "शिक्षक मित्र" च्या वाचकांना कोणतीही अपेक्षा न ठेवता उपलब्ध दिल्यात, याबद्दल  सर्व"शिक्षक मित्र" च्या वाचकांच्या वतीने "श्री हरके महेश शरणप्पा "सरांचे जाहीर आभार ………!
       

1 comment:

Anonymous said...

Please post maximum formats in PDF format .