04 August 2014

सावित्रिबाई फुले-ई शिष्यवृत्ती-मुख्याध्यापक माहीती पुस्तिका (pdf) डाउनलोड करा.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती

1)  ५ वी ते १० वी मधील विद्यार्थिनींसाठी
2)  अनुसूचित जाती/ विशेष मागास प्रवर्ग / विमुक्त भटक्या जमाती मधील विद्यार्थिनींसाठी

सावित्रीबाई फुले-ई शिष्यवृत्ती मुख्याध्यापक माहीती पुस्तिका डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

No comments: