03 December 2014

मराठी / English कविता / Rhymes : डाउनलोड करा.

यात नवीन-जुन्या पाठ्यपुस्तकातील कविता / Rhymes आहेत, आपणास आवश्यक ती फाईल डाउनलोड करा.

  1st std rhymes ( audio) 
    DOWNLOAD
  2nd std rhymes (audio)    
    DOWNLOAD
  3rd std rhymes ( audio) 
    DOWNLOAD
  4th std rhyme (audio) 
    DOWNLOAD
  5th std rhymes (audio) 
    DOWNLOAD
  6th std rhymes ( audio)
    DOWNLOAD
  7th std rhymes ( audio)
 वर्ग था-मराठी-कविता-mp3-
    DOWNLOAD 
लवकरच ईतर मराठी / English कविता / Rhymes डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील.

1 comment:

Anonymous said...

NICE WORK AND
BEST OF LUCK