12 March 2015

सातत्यपूर्ण संर्वकंष मूल्यमापन


संकलित मूल्यमापन
वर्ग 5 वा  प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
( निर्मिती : नाकाडे अशोक तुकाराम, जि.प.प्रा. शा. डहाळेगाव ता. घनसावंगी जि.जालना )
आकारिक मूल्यमापन
1) वर्णनात्मक नोंदी -  डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
( MS EXCEL FILE, निर्मिती :   श्री.महेश हरके )
2 ) आकारिक मूल्यमापन 
 द्वितीय सत्र- तंत्र चाचणी चे नमुना  प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करा. 
 (निर्मिती : प्रफुल रायभान बनसोड, स.शि.,जि.प.प्राथ.शाळा करजगाव.ता.तिवसा,जि.अमरावती मो.न.  ९५७९००१९५४)