11 October 2016

मीना-राजू मंच अभिलेखीकरण


अ. क्र.
प्रपत्र / माहीती
डाउनलोड
अभिलेखीकरण म्हणजे काय
मीना राजू मंच - जनवकालत
मीना राजू मंच - शिक्षक माहीती
मीना राजू मंच -वेबसाईट
मीना राजू मंच -शाळा भेट प्रपत्र
मीना राजू मंच-  गुगल अ‍ॅप
मीनाची दुनिया रेडिओ कार्यक्रम

सदर महीती ही MSCERT मधे झालेल्या प्रशिक्षणात उपलब्ध करूण देण्यात आली होती. सदर माहीतीचे हक्क MSCERT, UNICEF आणि COMET Media यांच्याकडे राखिव आहेत.